Barion Pixel
Accept cookie settings for function properly. By using our website, you consent to the use of cookies in accordance with the Cookie Policy.

Nyereményjáték

Meglepetésem nyereményjáték szabályzat ajándékcsomag

Hányszor szerepel a megadott kulcsszó - Nyereményjáték szabályzat

1. SZERVEZŐ

A Fadrusz Kincse Kft. (székhely: 1114 Budapest, Fadrusz utca 14. földszint 2., cégjegyzékszám: 01 09 891323, adószám: 14153596-2-43, képviseli: Kincses Ádám, a továbbiakban: Szervező)
nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg 2023.11.14. és 2023.12.09. között a https://www.meglepetesem.hu/ URL-en elérhető weboldalán (továbbiakban: weboldal).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban azon személy vehet részt, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel, és nem esik a jelen pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos):

Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy, aki a magyarországi hatóságok által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, és a 18. életévét betöltötte.

Továbbá aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt a Játékhoz kapcsolódó feladatot teljesíti (továbbiakban: "Kulcsszavak megtalálása").

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

2.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot. és a Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatót. A Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetők el:

https://www.meglepetesem.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A játék 2023.11.14. és 2023.12.09. között tart.

3.2. A 2023.12.09. után beérkezett Megfejtéseket a Szervező nem fogadja el érvényesnek, a Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett Megfejtések érvénytelenek. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező Megfejtéseket vesz részt.

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

4.1. A Játék felülete a

https://www.meglepetesem.hu/karacsonyi-ajandekcsomag-maganszemelyeknek oldala.

4.2. A Játékra jelentkezni kizárólag a https://www.facebook.com/meglepetesem.hu  Facebook oldalán keresztül lehetséges, a megadott bejegyzés alatt kommentben.

4.3. A Játékosok feladata, hogy a 22023.11.14. és 2023.12.09. között megtalálják, hogy hány alkalommal szerepel a “Karácsonyi ajándékcsomag” kifejezés az alábbi oldalon, majd ezt Facebook kommentben elküldjék az adott bejegyzés alatt. A Játékosok megfejtésükkel jogosultságot szerezhetnek, hogy megnyerjék az 1 darab karácsonyi ajándékcsomagot.

https://www.meglepetesem.hu/karacsonyi-fenyek-2368 

A Játék lezárását követően a nyerteseket a “Besocial” alkalmazással választjuk ki.

https://socialwinner.besocial.hu/ 

4.4. Azok a Megfejtések, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Megfejtések számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.5. A Játék során az összes  Játékos között 1 db ajándékcsomagot sorsolunk ki.

5. A JÁTÉK NYEREMÉNYEI

5.1. A Nyertesek a Játék nyereményeként a Szervező által felajánlott alábbi ajándékot kapják: 1 db ajándékcsomag

https://www.meglepetesem.hu/karacsonyi-fenyek-2368 

5.2. A nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. A nyeremény másra át nem ruházható. Sem a nyertes Játékos, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

5.3. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb díjat.

5.4. A nyeremények esetében a nyeremény tartalmának megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy érdekkörén kívül bekövetkező esemény miatt a korábban megnevezett nyeremény helyett az eredetinél magasabb vagy azzal azonos értékű nyereményt ajánljon fel.

5.5. Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú Megfejtés, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereménynél kevesebbet adjon át.

5.6. A nyertes Játékost a nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem terheli.

6. A NYERTESEK MEGÁLLAPÍTÁSA

6.1. A Játék során az a Játékos jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék időtartama alatt érvényes „”Megfejtéssel” rendelkezik.

6.2. A jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Szervező 1 darab nyertest és 3 db tartaléknyertest, akik szabálytalan Megfejtést, vagy a nyertes elérhetetlensége esetén a sorsolás sorrendjében lépnek a kieső Nyertes helyére.

6.3. A sorsolás időpontja: 2023.12.10 – 10:00

6.4. A sorsolás helyszíne: 1114 Budapest, Fadrusz utca 14. földszint 2.

6.5. A sorsolás nem nyilvános, amely a Besocial alkalmazással kerül rögzítésre

6.6. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie a Szervezőnek, vagy a nyertes kizárásra kerül a Játékból, a Szervező a tartaléknyertes sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a Játék nyertesének.

6.7. A Játékos elfogadja, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

6.8. A Szervező a sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti a Nyerteseket.

6.9. A részvételhez szükséges feltételek teljesülésének ellenőrzése és a végeredmény megállapítása a Játék lezárulását követően történik.

7. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNYEK MEGKÜLDÉSE

7.1. A nyertesek megállapítását követően, legkésőbb 3 (három) napon belül a Szervező privát üzenetben/emailben tájékoztatja őket, melyhez a Játékban résztvevők a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

7.2. A nyertesnek az értesítést követően 5 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az info@meglepetesem.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a nyertes nevét, e-mail címét és a nyeremény kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

7.3. Amennyiben a Szervező megkeresésére a nyertes 5 (öt) naptári napon belül nem reagál, azaz nem adja meg a kért adatokat a visszaigazoló e-mailben, a nyertes helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyerteseket legkésőbb a nyertesek értesítését követő 3 napon belül értesítjük email üzenetben. A tartalék nyertesnek az értesítést követően 5 napon belül jelentkeznie kell a Szervezőnél az info@meglepetesem.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesik. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a tartaléknyertes nevét, e-mail címét és a nyeremény kiküldéséhez a szállítási címet, ahol a tartaléknyertes át tudja venni a nyereményét. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a tartaléknyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

7.4. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél reklamációra nem jogosult.

7.5. A nyertes a nyereményre nem jogosult, amennyiben: a Nyertes nem elérhető, továbbá, ha a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta, vagy kiderül, hogy a jelen Játékszabályzat bármely pontját megsértette, vagy a postázási cím megadását megtagadja.

7.6. Ha felmerül postázási költségek, azt a Szervező viseli és fizeti meg.

8. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL VISSZAVONÁSA A JÁTÉKOS ÁLTAL

8.1. A Játékos a Játék időtartama alatt bármikor visszavonhatja jelentkezését a Feliratkozás törlésével vagy a Szervezőnek küldött e-mailben. A visszavonásról rendelkező e-mailt az alábbi email címre kell megküldenie: info@meglepetesem.hu. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

9. A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI

9.1. A Játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.

9.2. A Feliratkozást a Játékszabályzat feltételei teljesítésének ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható a Szervező egyoldalú döntése alapján.

9.3. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon történő részvétel érdekében társult személyek, továbbá azok is, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, illetve Játékosoknak okoztak.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan regisztráció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjon, vagy a Játékos Regisztrációját törölje.

10. A NYEREMÉNYEK ADÓZÁSA

10.1. A nyeremény utáni adó és járulék terheket a Szervező viseli, és fizeti meg a nyertes és/vagy tartaléknyertes által megadásra kerülő személyes adatok alapján.

10.2.  A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest/tartaléknyertest terhelik.

11. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

11.1. A Játék során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, melyet a Játékosnak és a kifejezetten el kell fogadnia, ha részt kíván venni a Játékban. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.meglepetesem.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

11.2. A Játékos a Játékban való részvétel során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Játékos más nevében, más személy adataival vesz részt a játékban. A Játékos által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Játékos az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén köteles Szervezőt haladéktalanul értesíteni.

11.3. A Játékosnak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

11.4. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a személyes adatokat nem adja ki harmadik személynek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékban való részvétellel, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint a Szervező továbbíthassa az adatfeldolgozóinak.

12. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS, VIS MAIOR

12.1. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

12.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

12.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

12.4. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyertesek/tartaléknyertesek által megadott kézbesítési címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

12.5. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során vagy azt követően a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát a nyeremény átadása alól.

12.6. A Regisztráció során felmerülő problémákból a Szervező a Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az info@meglepetesem.hu e-mail címre történő elektronikus üzenetre történő válaszlevél formájában ad.

12.7. A Szervező nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis major vagy más, a Szervező hatáskörén kívüli ok.

12.8. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően keletkeznek. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosító forgalmazót terheli felelősség.

14. EGYÉB

14.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

14.2. A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

14.3. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

14.4. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonhatja, különösen vis major esetén (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járvány vagy hasonló esemény). Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Játék felfüggesztése vagy megszakítása esetében a Szervező köteles ezt a Játék weboldalán közzétenni. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

14.5. A Szervező a Játék lezárása után – a jogszabály alapján gyakorolható szavatossági igény kivételével – 60 (hatvan) napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

2023.09.05.

Fadrusz Kincse Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező

Mellékletek:

1. Adatkezelési Tájékoztató a nyereményjáték során gyűjtött személyes adatok kezeléséről

     a. https://www.meglepetesem.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3
 

Top of page